Jaarplan 2012-2013

Format jaarplan De Da Costa Hoograven  2012/2013

1.    Het jaarplan bevat de voornemens en bijbehorende activiteiten voor een schooljaar. Het is een concrete uitwerking van de doelstellingen uit het strategische plan PCOU en het schoolplan.

2.    Het jaarplan is bedoeld als werkplan. Wie gaat wat doen het komende jaar (en wat gaan we niet doen?) op basis van concrete, haalbare, meetbare en liefst inspirerende doelen. Beter geen doelstelling dan een niet-concrete of niet-meetbare.

3.    Het jaarplan is primair bedoeld voor gebruik in de school (schoolleiding, team, medezeggenschapsraad, samenwerkingspartners).

4.    Het jaarplan vormt de basis voor het jaarlijkse gesprek tussen bestuur en schoolleider.

5.    De beschrijving is kort en bondig; waar nodig kan worden verwezen naar documenten waarin uitgebreide informatie is te vinden.

 

De indeling is als volgt:

 

I.             Inleiding/geef indien van toepassing een korte toelichting op het jaarplan.

II.           Doelstellingen : A. Goed onderwijs, B. HRM beleid, C. Financiën, D. Bedrijfsvoering, huisvesting en ICT, E. Overige , schoolspecifieke doelen en activiteiten.

III.          Bijlage: Schoolanalyse opbrengsten en ambities tussenopbrengsten.


 

 I.            De Inleiding en/of toelichting op het jaarplan

Het jaarplan is een uitwerking van het schoolplan 2011-2015. In het schoolplan is per schooljaar een overzicht van de gestelde doelen, hun inhoud en het eigenaarschap per schooljaar opgenomen (zie schoolplan a Costa Hoograven 2011-2015, planning).

Het jaarplan van het vorige schooljaar is geëvalueerd met het team. Aandachtspunten hieruit zijn meegenomen in het nieuwe plan.

Dit schooljaar gaan een aantal leerkrachten in een nieuwe groep aan de slag. Dit zal van de leerkrachten extra energie vragen.

Een collega is nieuw en een andere collega gaat per februari tot aan de zomervakantie zijn spaarverlof en BAPO opnemen.

In het komende schooljaar staat de ingebruikname van het nieuwe pand aan de Duurstedelaan op het programma.

Dit pand zullen wij met de Ariënsschool en de Hoge Raven betrekken. Verder participeren Portes (VVE) en Kind en Co.

Met hen vormen wij de Brede School Hoograven Zuid.

In dit schooljaar zal de directeur worden vervangen. In eerste instantie door een interim directeur en vanaf februari door een nieuwe directeur.

De resultaten zijn op niveau van wat van onze kinderen verwacht mag worden en zullen worden gemonitord door de intern begeleider.

 

 

 

 


 

I.            De doelstellingen + activiteiten

 

A.   Goed onderwijs

 

1

2

3

4

5

6

Huidige situatie[1]

(op basis van evaluatie voorgaande schooljaar. wat gaat goed/wat kunnen we verbeteren?)

Doelstelling

(wat willen we bereiken? wat is de gewenste situatie?)

 

Activiteiten

(wat gaan we doen? welke activiteiten voeren we uit?)

Wie-vraag

Eigenaar van het desbetreffende doel / bijbehorende activiteiten.

 

Gewenste ondersteuning CvB (indien van toepassing concreet formuleren wat van het CvB/bestuursbureau wordt verwacht)

Vaststelling resultaat[2]

(wanneer en hoe bepalen we of de doelstelling is bereikt?)

Daar waar het ook leerwinstambities zijn, kan je met een simpele verwijzing naar en  in onderdeel III (bijlage met analyse en gestelde leerwinstdoelen) de relatie leggen tussen de doelen en de desbetreffende  ambities.

 

A-1-Groepsplannen

Er is een start gemaakt met het werken met groepsplannen rekenen en technisch lezen. Leerkrachten maken sinds het afgelopen schooljaar leerlingeoverzichten.

(SF, BF en OWB)

A-1- Groepsplannen

Differentiatie in drie niveaugroepen per klas.

 

Alle leerkrachten kunnen  werken met groepsplannen:

-De leerkrachten kunnen zelfstandig een groepsplan voor rekenen en lezen opstellen, voor alle

planperiodes.

 

-Afspraken rondom de aanpak van het spelling onderwijs binnen de groepsplannen.

 

-De leerkrachten gebruiken de schema’s van Harry Janssens als onderligger van hun analyses en groepsplannen

A-1- Groepsplannen

De leerkrachten worden begeleid in het opstellen van een groepsplan spelling door de IB-er. Dit gaat voor de tweede periode in. Voor de derde periode krijgen de leerkrachten ondersteuning voor het maken van een groepsplan begrijpend lezen. Dit geldt voor de groepen 4 t/m 8. Uitvoeren groepsbesprekingen met IB  3x per jaar met alle leerkrachten.

-Begeleiding en coaching door IB bij werken volgens groepsplannen elke leerkracht minimaal 1 keer. (verder op maat)

-In bouwvergaderingen gezamenlijke voorbereidingsmomenten inplannen (resultaten toetsen analyseren met schema’s H. Janssens) 26 september op de bouwvergadering en nog 3 bouwvergaderingen gedurende het schooljaar.

A-1- Groeps- plannen

Leerkrachten en IB.

Directie is eindverant

woordelijk.   

A-1- Groeps-plannen

 

A-1- Groepsplannen

Groepsplannen zitten in Parnassys en zijn geëvalueerd aan het einde van iedere planperiode.

Tijdens de groepsbesprekingen lezen en rekenen blijkt dat leerkrachten zelfstandig een groepsplan kunnen maken en evalueren.

De schema’s van Harry Janssens zijn zichtbaar in de data die gehanteerd worden in het plan.

Differentiatie in de groep met het groepsplan,  wordt tijdens groepsbezoeken van directie en IB bekeken.

 

 

 

 

 [1] Hier zo nauwkeurig aansluiten bij de eerdere jaarplannen. Huidige situatie:hier een (korte) terugkoppeling op hetgeen van het vorige jaarplan is gerealiseerd. Er is een nauw verband tussen kolom 6 van het voorafgaande jaarplan en kolom 1 van dit nieuwe jaarplan.

[2] Hier beschrijf je in het nieuwe jaarplan wanneer en hoe je de evaluatie van de beleidsvoornemens hebt gepland. Wanneer, hoe en door wie wordt vastgesteld of en in welke mate de doelen uit kolom 1 zijn behaald.

A-1-Groepsplannen

Er is een start gemaakt met het werken met groepsplannen rekenen en technisch lezen. Leerkrachten maken sinds het afgelopen schooljaar leerlingeoverzichten.

(SF, BF en OWB)

A-1- Groepsplannen

Differentiatie in drie niveaugroepen per klas.

 

Alle leerkrachten kunnen  werken met groepsplannen:

-De leerkrachten kunnen zelfstandig een groepsplan voor rekenen en lezen opstellen, voor alle

planperiodes.

 

-Afspraken rondom de aanpak van het spelling onderwijs binnen de groepsplannen.

 

-De leerkrachten gebruiken de schema’s van Harry Janssens als onderligger van hun analyses en groepsplannen

A-1- Groepsplannen

De leerkrachten worden begeleid in het opstellen van een groepsplan spelling door de IB-er. Dit gaat voor de tweede periode in. Voor de derde periode krijgen de leerkrachten ondersteuning voor het maken van een groepsplan begrijpend lezen. Dit geldt voor de groepen 4 t/m 8. Uitvoeren groepsbesprekingen met IB  3x per jaar met alle leerkrachten.

-Begeleiding en coaching door IB bij werken volgens groepsplannen elke leerkracht minimaal 1 keer. (verder op maat)

-In bouwvergaderingen gezamenlijke voorbereidingsmomenten inplannen (resultaten toetsen analyseren met schema’s H. Janssens) 26 september op de bouwvergadering en nog 3 bouwvergaderingen gedurende het schooljaar.

A-1- Groeps- plannen

Leerkrachten en IB.

Directie is eindverant

woordelijk.   

A-1- Groeps-plannen

 

A-1- Groepsplannen

Groepsplannen zitten in Parnassys en zijn geëvalueerd aan het einde van iedere planperiode.

Tijdens de groepsbesprekingen lezen en rekenen blijkt dat leerkrachten zelfstandig een groepsplan kunnen maken en evalueren.

De schema’s van Harry Janssens zijn zichtbaar in de data die gehanteerd worden in het plan.

Differentiatie in de groep met het groepsplan,  wordt tijdens groepsbezoeken van directie en IB bekeken.

 

 

 

 

 

A-2- Werken met groepsplannen in kleutergroepen

In de onderbouw is een groepsplan voor de groepsoverstijgende activiteiten van de cognitieve vakken (rekenen, woordenschat en begrijpend luisteren)

De leerlingoverzichten zijn op orde.

A-2-Werken met groepsplannen in kleutergroepen   groepsoverstijgend en effectief met inzetten van de onderwijsassistente.

 

Resultaten van leerlingen in de begeleiding van de onderwijsassistente verhogen op cognitieve vakken.

Taal van DE 24% naar DE 14%

Rekenen van DE 36% naar DE 16%

 

Leerwinst van de hele groep verhogen door differentiatie binnen de groep met behulp van het groepsplan.

A-2- Werken met groepsplannen in kleutergroepen

Groepsplan opstellen voor de eigen groep op de genoemde vakken met inzet van de onderwijsassistent.

-Vanaf januari starten met de uitvoering van het groepsplan sociaal-emotionele ontwikkeling

-Groepsplan opstellen voor de eigen groep op de genoemde vakken.

-Vanaf januari starten met de uitvoering van het groepsplan sociaal-emotionele ontwikkeling.

A-2-Werken met groepsplannen in kleutergroepen

 

Leerkrachten en IB-er

A-2-Werken met groepsplannen in kleutergroepen

 

nvt

A-2-Werken met groepsplannen in kleutergroepen

 

Groepsplannen zitten in Parnassys en zijn geëvalueerd aan het einde van iedere planperiode.

Tijdens de groepsbesprekingen lezen en rekenen blijkt dat leerkrachten zelfstandig een groepsplan kunnen maken en evalueren.

 

A-3- Plusgroep

Een dag per week instrueert de Talentencoach de leerlingen voor Rekentijgers en andere uitdagende opdrachten.

A-3- Plusgroep

Protocol en afspraken rond Toptalenten definitief vaststellen en borgen in team in de teamvergadering van 28 november

 

De reken A-leerlingen behalen de maximale leerwinst.     

 

A-3- Plusgroep

Beleidsstuk Toptalent is afgerond – september 2012

 

Talentcoach plant nog twee momenten 16 januari (het protocol in de praktijk) en 24 april (voorbereiden invullen signaleringslijsten) in het agenda schrift. Onderwerp Toptalent tweemaal agenderen in teamvergaderingen door Talentcoach.

 

Er is een vast moment in de week voor instructie van de Toptalenten en dit ligt vast in het groepsplan.

 

Er vindt terugkoppeling plaats in de groep en er is wekelijks aandacht voor de toptalenten in de groep (zie groepsplan en of weekplanning.)

A-3- Plusgroep

RT leerkracht

IBer

leerkrachten

A-3-Plusgroep

nvt

A-3- Plusgroep

 De aanpak voor de toptalenten is terug te vinden in het groepsplan rekenen van de diverse groepen.

De resultaten van de leerlingen zijn relatief meer gestegen van A naar A+

A-3- Plusgroep

Beleidsstuk Toptalent is afgerond – september 2012

 

Talentcoach plant nog twee momenten 16 januari (het protocol in de praktijk) en 24 april (voorbereiden invullen signaleringslijsten) in het agenda schrift. Onderwerp Toptalent tweemaal agenderen in teamvergaderingen door Talentcoach.

 

Er is een vast moment in de week voor instructie van de Toptalenten en dit ligt vast in het groepsplan.

 

Er vindt terugkoppeling plaats in de groep en er is wekelijks aandacht voor de toptalenten in de groep (zie groepsplan en of weekplanning.)

A-3- Plusgroep

RT leerkracht

IBer

leerkrachten

A-3-Plusgroep

nvt

A-3- Plusgroep

 De aanpak voor de toptalenten is terug te vinden in het groepsplan rekenen van de diverse groepen.

De resultaten van de leerlingen zijn relatief meer gestegen van A naar A+

A-4- Visie

2-daagse voor team in 14 en 15 februari 2013 (voor Krokusvakantie) 

Voorbereiding met OCTO.

Uitwisselen ideeën en borgen van afspraken

De professional in de spiegel

Uitwerking met externe professionals

A-4- Visie

 

Leerkrachten en directeur

A-4- Visie

A-4- Visie

Tijdens de functionering gesprekken constateert de directeur dat de leerkrachten een gevoel van competentie ervaren.

A-5- Nieuwsbegrip

Taal coördinator plant studiemomenten in bouwvergaderingen ( zie agendaschrift)

2 a 3 keer studiemomenten en eventueel collegiale consultatie inplannen om te modelen en te leren van elkaar–

(voor studiemomenten zie agendaschrift, door taal coördinator) De studiemomenten kunnen samenvallen met de bouwvergaderingen.

 

Verbeteren instructie bij begrijpend leeslessen Nieuwsbegrip – modellen door de Taal coördinator.

 

Kennis opdoen en gebruiken over differentiatie in instructie bij de verschillende niveaus in de klas

 

Groep 4 start in de tweede helft van het schooljaar met Nieuwsbegrip

 

De groepen 4 t/m 8 hebben in de derde planperiode een groepsplan voor begrijpend lezen.

 

A-5- Nieuwsbegrip

Taal coördinator en Iber

leerkrachten

A-5- Nieuwsbegrip

nvt

A-5- Nieuwsbegrip

Gestelde doelen zijn behaald. Begrijpend lezen resultaten zijn verhoogd.

 

Tijdens klassenbezoeken instructie van Nieuwsbegrip monitoren.

A-6-Veiligheidstemometer

 

Veiligheidsthermometer is 2x afgenomen in oktober en mei en besproken in het team.

 Leerkrachten analyseren en gaan het gesprek aan met kinderen als dat nodig is

Indien nodig hebben de leerkrachten actie ondernomen in de groepen.

 

A-6-Veiligheidsthermometer

Leerkrachten en adjunct directeur

A-6-Veiligheidsthermometer

Ondersteuning door Oberon

A-6-Veiligheidsthermometer

De uitkomsten worden in de teamvergadering

Direct na het bekend worden besproken en hier worden consequenties aan verbonden mocht blijken dat minder dan 90 % van de leerlingen zich veilig voelt.

 

A-7- Methode toetsen in Parnassys

Starten met het invoeren van methodetoetsen in Parnassys. Start met Rekenen na 28 november in de teamvergadering.

uitzoeken hoe dit technisch moet – actie IB, directie en Frans Reijnen

-planning maken per vakgebied voor invoeren en afspraken – beide opstarten in 2012-2013

-In de verg. van 28 november een tweede vak kiezen dat ingevoerd gaat worden.

 

A-7- Methode toetsen in Parnassys

 

Leerkrachten Ib, en directie

A-7- Methode toetsen in Parnassys

 

Mogelijk ondersteuning van Frans Reijnen

A-7- Methode toetsen in Parnassys

 

De methode gebonden toetsen van Rekenen en een ander vak staan in juni in Parnassys.

A-8-Sociaal emotioneel

 

definitieve keuze LOVS  wordt na de herfstvakantie gemaakt.

invoeren en borgen (2e helft schooljaar)van systeem plan opstellen voor invoering – door IB en directie en Mette

scholing leerkrachten en gebruiksafspraken maken. Aanbieder van het programma wordt uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren.( Nascholing en training)

A-8-Sociaal emotioneel

Mette Das en leerkrachten.

IB en directie

A-8-Sociaal emotioneel

 

nvt

A-8-Sociaal emotioneel

 

Sociaal emotionele ontwikkeling is in beeld gebracht. Er wordt door leerkrachten in een groepsplan op geanticipeerd.

Kinderen worden tijdig gesignaleerd en er wordt actie ondernomen op eventuele zorgelijke signalen.

A-9-Trefwoord

wordt gebruikt in de midden en bovenbouw vanaf groep 3

A-9-Trefwoord

Religieuze identiteit wordt in de groepen besproken

doorgaande lijn voor kinderen inzake ontwikkeling op levensbeschouwelijk gebied.

-Vormgeven aan de identiteit van de school

 

A-9-Trefwoord

-leerkrachten groepen 1 en 2 starten in aug. 2012 met het invoeren van Trefwoord, minimaal 2x per week

-aan het einde van het jaar (24 april in de bouwvergadering)evalueren we de ervaringen en besluiten over het vervolg van Trefwoord in de kleutergroepen.

A-9-Trefwoord

Leerkrachten onderbouw.

Onderbouw coördinator.

Directeur eindverantwoordelijk.

A-9-Trefwoord

nvt

A-9-Trefwoord

Trefwoord wordt in alle groepen gebruikt.

Kalender staat in alle klassen op de goede datum.

Boekjes worden direct uit de koffiekamer meegenomen naar eigen groep. (blijft niet ongebruikt op de teamtafel liggen.

 

A-10-Methode WO

Sinds 2002 gebruik van de methode ‘De wereld dichtbij’ voor Aardrijkskunde.

De geschiedenis methode dateert uit 2005 en Natuniek uit 2008

 

 

A-10-Methode WO

- methode kiezen die aansluit bij de huidige wereldorganisatie.

- Methode waarin uitdagende en eigentijdse onderwijs didaktiek geintegreerd zijn.

A-10-Methode WO

-werkgroep is vastgesteld en heeft planning opgesteld

- nieuwe methode wordt, zo mogelijk,  ingevoerd voor mei 2013

A-10-Methode WO

Werkgroep leden.

Directeur

A-10-Methode WO

 

A-10-Methode WO

De methode is in het nieuwe schooljaar in gebruik genomen.

A-11-Engels in de school

Leerwerkgemeenschap met Marnix Academie over Engels bij jonge kinderen is voor de zomervakantie gevormd met studenten van vorig schooljaar die ook dit schooljaar op de Da Costaschool werken.

A-11-Engels in de school

-Nieuwe methode kiezen, in ieder geval voor groep 7 en 8

Aantrekkelijk onderwijs bieden zodat meer autochtone ouders voor de school kiezen.

-Kinderen extra handvatten geven bij de kennis van de wereld door hen het Engels in een vroeg stadium eigen te laten maken.

-Betrekken van studenten bij de vernieuwingen in de school.

A-11-Engels in de school

-Team heeft zich in alle bouwen positief uitgesproken om onderwijs in Engels te gaan doen (juni 2012)

-Onderzoeken wat best passende aanpak is in de Da Costaschool voor aanbieden onderwijs in Engelse taal.

-Per bouw een plan voor aanpak en middelen maken. Ook afspraken over frequentie, toetsen etc. maken. Oppakken in aug. 2012

 

A-11-Engels in de school

Leerwerkgemeenschap,

team

A-11-Engels in de school

nvt

A-11-Engels in de school

Een methode is gekozen. Invoeringsplan is gemaakt.

Kinderen krijgen vanaf de kleuterbouw Engels aangeboden.

 


A.   HRM-beleid

 

1

2

3

4

5

6

Huidige situatie

(op basis van evaluatie voorgaande schooljaar. wat gaat goed/wat kunnen we verbeteren?)

Doelstelling

(wat willen we bereiken? wat is de gewenste situatie?)

Activiteiten

(wat gaan we doen? welke activiteiten voeren we uit?)

Wie-vraag

Eigenaar van het desbetreffende doel / bijbehorende activiteiten.

 

Gewenste ondersteuning CvB (indien van toepassing concreet formuleren wat van het CvB/bestuursbureau wordt verwacht)

 

Vaststelling resultaat

(wanneer en hoe bepalen we of de doelstelling is bereikt?)

B-1-Personeelsplan

Personeelsplan is niet volledig op dit moment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-1- Personeelsplan

Actueel personeelsbeleidsplan waarin formulieren, scholingsplan en kalender voor acties

 

 

 

 

 

 

B-1- Personeelsplan Functioneringsgesprekken en klassenbezoeken zijn gedaan. Opstellen van het personeelsbeleidsplan op dit moment nog niet gereed.

Klassenbezoeken worden gepland minimaal 1 maal in dit schooljaar gedaan

 

 

 

 

B-1- Personeelsplan Directeur

B-1-Personeelsplan

Gestandaardiseerde formulieren

B-1Personeelsplan

In de gesprekkencyclus komt dit thema aan de orde. De uitkomsten hiervan worden besproken in het team. Evaluatie in januari en juni.

B-2- Visie op onderwijs

Zie A-4

2

B-2- Visie op onderwijs

Binnen twee jaar terugdringen van ziekteverzuim omdat leerkrachten zich competent voelen, van elkaar leren en elkaar feedback durven te geven.

Leerkrachten hun passie voor het onderwijs laten ervaren.

B-2- Visie op onderwijs

B-2. Visie op onderwijs

B-2. Visie op onderwijs

B-2. Visie op onderwijs

Collega’s lopen met plezier rond op school. Blije gezichten.

Collega’s geven bij het personeelsonderzoek aan dat zij zich prettig voelen in hun vak.

Gesteund door directie en collega’s

Ziekte verzuim onder de 3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.    Financiën
Hier kan verwezen worden naar de al gemaakte afspraken met het College van Bestuur c.q. de afdeling Planning en Control.

1

2

3

4

5

6

Huidige situatie

(op basis van evaluatie voorgaande schooljaar. wat gaat goed/wat kunnen we verbeteren?)

 

 

 

Doelstelling

(wat willen we bereiken? wat is de gewenste situatie?)

 

 

 

 

 

Activiteiten

(wat gaan we doen? welke activiteiten voeren we uit?)

 

 

 

 

 

Wie-vraag

Eigenaar van het desbetreffende doel / bijbehorende activiteiten.

 

 

 

 

Gewenste ondersteuning CvB (indien van toepassing concreet formuleren wat van het CvB/bestuursbureau wordt verwacht)

 

Vaststelling resultaat

(wanneer en hoe bepalen we of de doelstelling is bereikt?)

 

 

 

 

 

C-1- Begroting

Zie vastgestelde begroting. Investeringen verlopen volgens de afspraak met CvB.

 

In het schooljaar 2012-2013 zal een besparing op de formatie nodig zijn. Dit kan uitgevoerd worden door natuurlijk verloop.

In het kader van de nieuwe investeringsstop lijkt het erop dat in de begroting voor de nieuwbouw wellicht keuzes gemaakt moeten worden.

We maken deze keuzes in samenspraak met de afdeling huisvesting en financiën.

 

De instroom van nieuwe leerlingen is goed. We hebben in 2010 een dip gehad in het aantal inschrijvingen. Op dit moment is het aantal weer gezond (ong. 25 instroomkleuters per jaar).

C-1- Begroting

De school blijft binnen de begroting en streeft naar een groei van het aantal leerlingen binnen de fysieke mogelijkheden van het gebouw.

 

C-1- Begroting

Alert blijven op en realistisch ten aanzien van de financiële ruimte.

Keuze maken samen met het team met betrekking tot het terugdringen van de overhead en het maken van keuzes met betrekking tot combinatieklassen

C-1- Begroting

Directeur, mt en team

C-1- Begroting

Uitleg mbt keuzes en ondersteuning

C-1- Begroting

De rapportage van de  realisatie van de begroting laat zien of de financiële doelstellingen

zijn behaald.

 


A.   Bedrijfsvoering/huisvesting/ICT

 

1

2

3

4

5

6

Huidige situatie

(op basis van evaluatie voorgaande schooljaar. wat gaat goed/wat kunnen we verbeteren?)

 

 

Doelstelling

(wat willen we bereiken? wat is de gewenste situatie?)

Activiteiten

(wat gaan we doen? welke activiteiten voeren we uit?)

Wie-vraag

Eigenaar van het desbetreffende doel / bijbehorende activiteiten.

 

Gewenste ondersteuning CvB (indien van toepassing concreet formuleren wat van het CvB/bestuursbureau wordt verwacht)

 

Vaststelling resultaat

(wanneer en hoe bepalen we of de doelstelling is bereikt?)

D-1-Nieuwbouw

We zitten momenteel in een noodgebouw aan de Pagelaan.

In april 2013 zal het nieuwe gebouw worden opgeleverd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-1-Nieuwbouw

Inrichtingsplan nieuwe locatie afmaken, in samenwerking met werkgroep Da Costa, architect en binnenhuisarchitect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-1-Nieuwbouw

Aantal werkgroep bijeenkomsten uitgebreid.

interieurontwerp is 95% gereed

Communicatie aan team, ouders en kinderen is opgestart

 

 

 

D-1-Nieuwbouw

Werkgroep leden en directie

 

 

 

 

 

 

 

 

D-1-Nieuwbouw

Financiële ruimte in de begroting

 

 

 

 

 

 

 

 

D-1-Nieuwbouw

De plannen zijn af en de verhuizing kan beginnen.

Afspraken zijn gemaakt met interieur bouwer mbt de kapstokken en kasten.

D-2-Verhuizing naar nieuwbouw Duurstedelaan is aanstaande. Planning in april/ mei 2013

 

 

D-2-Verhuizing Soepele verhuizing naar nieuw schoolgebouw aan de Duurstedelaan.

 

 

 

-Positieve acties rondom de opening die tot meer instroomleerlingen leiden.

 

 

D-2-Verhuizing

Opstellen tijdplan voor gereedmaken en verhuizing – door dir, en huisvesting PCOU

Coördineren en uitvoeren verhuizing – april/mei 2013

 

-Plan opstellen voor feestelijke opening nieuwe gebouw – door directie, in overleg met partners BSHZ

 

 

 

D-2-Verhuizing

Directeur Janine Ziemerink.

Leerkrachten

 

 

 

 

-Werkgroep en leerkrachten

D-2-Verhuizing  Deskundige ondersteuning van het bureau is in deze onontbeerlijk

D-2-Verhuizing

We kijken terug op een soepel verlopende verhuizing.

 

 

 

 

-Het aantal inschrijvingen komt boven de 25 leerlingen per jaar.

D-3-ICT gebruik

Momenteel wordt ICT ingezet in de groepen.

Per groep 2 computers

D-3-ICT gebruik

Optimaliseren inzet ICT in groepen.

Software optimaal gebruiken. Onderwijskwaliteit verhogen door het gebruik van ICT

 

D-3-ICT gebruik

ICT-plan nieuwbouw maken

Laptops in plaats van desktops bestellen.

Draadloos netwerk voorbereiden en aanvragen.

ICT coördinator aanstellen.

 

4 maal een gebruikersbijeenkomsten houden in het nieuwe gebouw waarin softwareprogramma’s worden besproken dmv leren van elkaar.

 

D-3-ICT gebruik

 

ICT coördinator en leerkrachten.

Directeur

D-3-ICT gebruik

 

Voor de bestellingen van de laptops en het regelen van het draadloos netwerk hebben we Rinze de Jong nodig.

D-3-ICT gebruik

 

In alle groepen (3 t/m 8) staat dagelijks tijdens de verwerking van de lessen bij cognitieve vakken les materiaal klaar en leerlingen verwerken de leerstof daarop. In alle groepen staan minimaal 3 computers waarvan 1 laptop.

 

Leerkrachten helpen elkaar en stimuleren elkaar bij het gebruik van software.

 


B.   Samenwerking

 

1

2

3

4

5

6

Huidige situatie

(op basis van evaluatie voorgaande schooljaar. wat gaat goed/wat kunnen we verbeteren?)

Doelstelling

(wat willen we bereiken? wat is de gewenste situatie?)

Activiteiten

(wat gaan we doen? welke activiteiten voeren we uit?)

Wie-vraag

Eigenaar van het desbetreffende doel / bijbehorende activiteiten.

 

Gewenste ondersteuning CvB (indien van toepassing concreet formuleren wat van het CvB/bestuursbureau wordt verwacht)

Vaststelling resultaat

(wanneer en hoe bepalen we of de doelstelling is bereikt?)

E-1- Certificering Marnix Academie

 

De Da Costa school is een gewilde stage school voor stagiaires

 

 

 

.

E-1- Certificering Marnix Academie

 

Alle leerkrachten zijn gecertificeerd om te kunnen functioneren als mentor voor stagiaires.

 

 

 

E-1- Certificering Marnix Academie

 

3 Scholings momenten

Mentoren training op

dd..

dd..

dd..

 

 

 

 

 

 

 

E-1- Certificering Marnix Academie

 

1 Stage coördinator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-1- Certificering Marnix Academie

 

nvt

E-1- Certificering Marnix Academie

 Certificaten zijn behaald en toegevoegd aan personeelsdossier

 

 

 

.

E-2-Vreedzame Wijk

 

Deelname in de stuurgroep Vreedzame wijk. Dit is een uitbreiding van de Vreedzame School in de wijk

 

E-2-Vreedzame Wijk

 

Eenduidige pedagogische aanpak in de wijk zodat deze leefbaarder wordt.

Uniformering van de aanpak in de keten

Hoograven wordt Vreedzame Wijk in 2013 (planning gemeente Utrecht)

 

 

 

E-2-Vreedzame Wijk

 

Overleg stuurgroep De Vreedzame Wijk

-Bijeenkomst in kernteam met projectleider Vreedzame Wijk

 

2 bijeenkomsten gepland met teamleden en directies van de verschillende partners in Hoograven, planning en initiatief door projectleider

Studiedag op 11 december voor de drie teams

 

E-2-Vreedzame Wijk

 

Directeur en IB-er zolang de nieuwe directeur er nog niet is.

 

E-2-Vreedzame Wijk

 

nvt

E-2-Vreedzame Wijk

 

Uniforme aanpak en benadering in de wijk is realiteit. Evaluatie in juni 2013 met de betrokken partners

E-3-Samenwerking in de nieuwe school

 

De Da Costaschool is samen met de Hoge Raven (SPOU), Ariënsschool (KSU),  kinderopvangorganisatie KMN Kind & Ko en Portes de brede school Hoograven Zuid

E-3-Samenwerking in de nieuwe school Visietraject voor de Brede School (lange termijn) onder begeleiding van Sardes.

 

-Komen tot gezamenlijke eindtijden voordat we naar het nieuwe gebouw gaan

Zie projectplan Brede School Hoograven

E-3-Samenwerking in de nieuwe school

-Naschool aanbod voor cultuur, gecoördineerd door onze combinatie-functionaris. Onder school wordt door deze functionaris ook een aanbod gedaan (gericht op leerlingen maak ook op vergroten capaciteiten van leerkrachten)

-Subsidietraject voor Brede School Academie opgestart. Krijgt in het schooljaar 2012-2013 een vervolg.

 

Gezamenlijke MR vergadering op 1 oktober.

E-3-Samenwerking in de nieuwe school

 

Directeur ,

VSD coördinator,

Brede school coördinator

E-3-Samenwerking in de nieuwe school

 

nvt

E-3-Samenwerking in de nieuwe school

 

Er is een samenhangend aanbod binnen de brede school waaraan 50% van de leerlingen deelneemt.

Gemiddeld 3 leerlingen per groep (6,7 en8) gaan naar de BSA

 

De drie scholen hebben gezamenlijke eindtijden.

 

 

 

 

C.    Overige (schoolspecifieke) onderwerpen

 

1

2

3

4

5

6

Huidige situatie

(op basis van evaluatie voorgaande schooljaar. wat gaat goed/wat kunnen we verbeteren?)

Doelstelling

(wat willen we bereiken? wat is de gewenste situatie?)

Activiteiten

(wat gaan we doen? welke activiteiten voeren we uit?)

Wie-vraag

Eigenaar van het desbetreffende doel / bijbehorende activiteiten.

 

Gewenste ondersteuning CvB (indien van toepassing concreet formuleren wat van het CvB/bestuursbureau wordt verwacht)

 

Vaststelling resultaat

(wanneer en hoe bepalen we of de doelstelling is bereikt?)

F1. directiewisseling

Met ingang van 1 februari start de nieuwe directeur op de Da Costa School Hoograven

F1. directiewisseling

Janine Ziemerink is binnen twee maanden na aantreden ingewerkt in alle dossiers van de school .

Janine ervaart voldoende steun vanuit bestuur en vanuit de school om haar werk naar behoren uit te voeren.

F1. directiewisseling

Kennismakingsgesprekken met alle leerkrachten voeren. Binnen het kern team Bredeschool Hoograven Zuid ingesproken worden over de items die er spelen (Annefieke)

Projectplan Brede School bestuderen

Overdracht nieuwbouw

F1. directiewisseling

Directeur a.i.

Bovenbouwcoordinator

Ib-er

F1. Directiewisseling

Inzet begeleiding Startende directeuren

F1. directiewisseling

Janine participeert in de intervisiegroep startenede directeuren. Janine acteert pro-actief op dossiers

Heeft met alle leerkrachten een kennismakingsgesprek gevoerd en is in alle klassen geweest.

F1. directiewisseling

Met ingang van 1 februari start de nieuwe directeur op de Da Costa School Hoograven

F1. directiewisseling

Janine Ziemerink is binnen twee maanden na aantreden ingewerkt in alle dossiers van de school .

Janine ervaart voldoende steun vanuit bestuur en vanuit de school om haar werk naar behoren uit te voeren.

F1. directiewisseling

Kennismakingsgesprekken met alle leerkrachten voeren. Binnen het kern team Bredeschool Hoograven Zuid ingesproken worden over de items die er spelen (Annefieke)

Projectplan Brede School bestuderen

Overdracht nieuwbouw

F1. directiewisseling

Directeur a.i.

Bovenbouwcoordinator

Ib-er

F1. Directiewisseling

Inzet begeleiding Startende directeuren

F1. directiewisseling

Janine participeert in de intervisiegroep startenede directeuren. Janine acteert pro-actief op dossiers

Heeft met alle leerkrachten een kennismakingsgesprek gevoerd en is in alle klassen geweest.

F2. PR

De school staat goed bekend, maar veel blanke , hoog opgeleide ouders kiezen voor de Hoge Raven. De witte school.

F2. PR

5% meer hoger opgeleide autotochtone leerlingen in de school.

Groei. Wij willen ons profileren als een gemengde school

F2. PR

Twitter, Facebook en website zijn up-to-date en aantrekkelijk.

F2. PR

Ouders/ Mr/Or

Leerkrachten

Directie

F2. PR

nvt

F2. PR

Leerlingaantal stijgt met 5% per jaar.

 

 

 

 

 

 

 

1     Schoolanalyse opbrengsten en ambities opbrengsten tussenopbrengsten en de eindscore groep 8.  Zie bijgevoegd Excel bestand.

 

 Dit format is nu nog leeg! Let op: In uiterlijk de 4e week van mei 2012 ontvangt elke school zijn eigen format, met daarin de vooraf door ons ingevulde bij ons bekende opbrengstcijfers. Verder invullen van de beoogde ambities vergt weinig tijd. Betreft alleen de kolom 12/13 Ma[1](mbitie) en Ea[2](mbitie) en het vak onder ‘relatie naar activiteiten jaarplan 12/13.

De witte vakjes onder 11/12 Ea(mbitie) kan je invullen als je die al had voor juni dit jaar. Wij beschikken niet over die cijfers.

Maar voor 12/13 is vooral van belang welke ambities de school heeft voor het nieuwe schooljaar.

Alles graag invullen in het bestand dat je in de 4e week van mei van ons voor jouw school ontvangt. Wij kunnen deze dan eenvoudig weer opslaan in ons schoolvolgsysteem.

 [1] Ma(mbitie) Is de vaardigheidsscores die je op de desbetreffende M-toets in januari 2013 hoopt te bereiken. Eventuele relatie met activiteiten uit het jaarplan aangeven door middel van verwijzingen in laatste kolom van het excel bestand.

[2] Ea(bitie) Hier de vaardigheid scores die je op de desbetreffende E-toets in juni 2013 hoopt te bereiken. (+ eventuele verwijzing naar  activiteiten in het jaarplan in laatste kolom.)